Kako je bivši ministar Bego Gutić gradio SDA carstvo u MUP-u TK?!

20.01.2013 11:33
 

MUP TK u organizacionom, materijalno-tehničkom i kadrovskom smislu nikada nije bio u gorem stanju. Zbog dugogodišnjeg favoriziranja podobnih i poslušnih, a ne sposobnih, zdrave snage u MUP-u tako su malobrojne, da aktuelni ministar Amir Husić stvarno nema šanse da nešto izmjeni. Navedeno je ovo,  između ostalog, u pismu koje je stiglo na adresu redakcije TIP-a, a kojeg potpisuje ‘Grupa časnih službenika MUP-a TK’. Pismo objavljejemo u cjelosti….

Bego Gutić iz Banovića, dipl ing. geologije (1998) i diplomirani pravnik (2008). Danas je moderno da stranački kadrovi imaju po dva fakulteta. Čim neko ima dva fakulteta, taj je sigurno u nekoj stranci. Koliko vrijede ti fakulteti, to je već sasvim druga priča. Sa svršena dva fakulteta bio je samostalni inspektor u MUP-u TK-a, komandir policijske stanice Banovići. Sobzirom da je danas bitnije imati dobre veze, nego znanje sposobnost i dobre preporuke, Gutić je preko noći lobiranjem njegovog SDA jarana direktora RMU Banovići, Mirsada Kukića iz Banovića, inače bastiljona SDA stranke, preko noći postao Ministar unutrašnjih poslova TK-a iz reda SDA. Nevjerovatno, danas policajac koji mora po zakonu biti „politički nepristrasan”, sutra politički pristrasan ministar kojeg imenuje SDA i to na mjesto Ministra unutrašnjih poslova TK-a. Odmah po dolasku u MUP ministar se bacio na posao. Zadatak, izmjene Zakona o policijskim službenicima iz 2006. godine i njegovo prilagođavanje samom sebi.

Naime u Zakonu o policijskim službenicima TK-a iz 2006. godine u članu 38. stoji:

Član 38.
Nespojivost

(1) Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa njegovim službenim dužnostima, a posebno:
a) ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije;
b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje policijskog komesara;
c) ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;
d) ne može davati javne izjave niti na drugi način komentirati rad policijskog organa bez odobrenja policijskog komesara.
(2) Policijski službenik dat će ostavku kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar bilo kojeg tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.
(3) Po postavljenju za policijskog službenika, policijski službenik, u skladu sa ovim zakonom, daje sve informacije o funkcijama i djelatnostima koje obavlja on i članovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili članovi njegove uže porodice raspolažu. Članovi uže porodice, u smislu ovog zakona, su bračni ili vanbračni partner policijskog službenika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i štićenik, te dijete bračnog partnera (pastorak).
(4) Svi podaci iz ovog člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ne može biti nosilac javne funkcije itd.,a što je on preko noći postao, da bi izbjegao tu očitu kontradiktornost ovaj je član izmjenama iz 2011. godine izmjenjen na sljedeći način:

U članu 38. stav (1) tačka a), iza riječi “funkcije” dodaju se riječi “izuzev u slučajevima utvrđenim ovim zakonom”.

a to „utvrđeno ovim zakonom” znači dodavanje novog i član 38a. koji glasi:
„Član 38a.
(Policijski službenik imenovan na javnu funkciju u izvršnim organima sigurnosti)

(1) Policijskom službeniku imenovanom na javnu funkciju u izvršnim organima sigurnosti na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju od momenta izbora na javnu funkciju.
(2) Policijski službenik iz stava (1) ovog člana, vraća se u policijski organ najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što je njegova javna funkcija u izvršnom organu sigurnosti prestala, u isti čin koji je imao prije izbora na javnu funkciju”.

Ovim je na jedan bezobrazan način ministar ozakonio predhodno učinjenu nezakonitu radnju, i obezbjedio mogućnost da se nakon završetka svog političkog angažmana ponovo vrati u policijski organ na mjesto policijskog službenika, i opet preko noći postane politički „ne pristrasan”.

Kako je moguće da ovakva ličnost bude politički „NE PRISTRASNA”? Koja lakrdija. Danas policajac, sutra političar. Ovo nema nigdje na svijetu. Prava je sramota i prosto je nevjerovatno da na ovu izmjenu nije reagovao niko, i da je kao takva prihvaćena u skupštini TK-a. Očito je da su poslanici u Skupštini TK-a tako inteligentni da im se može svašta podvaliti. Još je sramotnije to što se ministar kada je razriješen dužnosti ministra, retroaktivnom primjenom izmjenjenog Zakona o policijskim službenicima ponovo vratio u MUP TK-a na mjesto komandira PS „Banovići”.

Međutim to nije kraj. Da bi imao punu kontrolu nad uniformisanim djelom policije bilo je neophodno da postavi policijskog komesara „marionetu”, koji će provoditi njegove političke ciljeve u MUP-u TK-a. To mu nije bio težak posao , te je smjenio već ranije kompromitovanog policijskog komesara MUP-a TK-a Nedima Mutapčića i kao privremeno riješenje imenovao za vršioca dužnosti policijskog komesara Fadila Šljivića, koji je bio pod njegovom apsolutnom kontrolom, i koji je u pravom smislu riječi bio „marioneta”.

Imenovanjem V.D. policijskog komesara Šljivića, Gutić je stvorio predpostavke da realizira nekoliko bitnih stvari. Šljivić je privremeno, a potrebno je trajno riješiti pitanje policijskog komesara, koji će biti prije svega osoba odana njemu i stranci SDA, preko kojeg bi u konačnici imao punu kontrolu nad uniformisanim djelom policije MUP-a TK-a. I pronađena je rješenje i osoba za tu funkciju u liku njegovog SDA jarana Aljukić Samira, samostalnog inspektora u MUP-u TK-a, dugogodišnjeg SDA kadra maskiranog u policijsku odoru. Vozač postratnog ministra MUP-a TPK-a iz reda SDA Hazima Rančića, sa munjevitim usponom u karijeri, inače svojstveno vozačima uticajnih ličnosti. Aljukić je podoban, ali to nije dovoljno, shodno Zakonu o policijskim službenicima iz 2006. godine u članu 59. stoji:

Član 59.
Uslovi za imenovanje policijskog komesara

(1) Kandidati za mjesto policijskog komesara moraju imati VII stepen školske spreme, čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
(2) Pored uslova iz ovog zakona, kandidati za mjesto policijskog komesara moraju ispunjavati i druge uslove utvrđene zakonom i drugim propisima

Znači, da bi Aljukić, koji je po činu samostalni inspektor, mogao aplicirati na mjesto komesara neophodno je da ima čin glavnog inspektora i najmanje 3 godine radnog iskustva u tom činu. Ni to nije problem za Gutića da bi svog SDA jarana unaprijedio, pa će izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima iz 2011. godine promjeniti navedeni član u sljedeći .

Članu 59 stav (1) mijenja se i glasi:
“(1) Kandidat za mjesto policijskog komesara mora imati VII stepen stručne spreme i čin glavnog inspektora”.

Znači sada više nije potrebno radno iskustvo od 3 godine u činu glavnog inspektora, i ostaje još samo da se Aljukić unaprijedi u čin glavnog inspektora. I sada slijedi najzanimljiviji dio priče. U MUP-a TK-a nema upražnjenih mjesta za čin glavnog inspektora za unaprijeđenje Aljukića. Zadatak ministra je da stvori upražnjeno mjesto. Tada se čini jedna nevjerovatna stvar, uz pomoć marionete v.d. komesara Fadila Šljivića, zarad njegovog i ličnog i interesa jednog čovjeka mjenja se sistematizacija MUP-a, a dio te sistematizacije je stvaranje degenerične organizacione jedinice pod nazivom Jedinica policije za specijalnu podršku i obezbjeđenje ličnosti i objekata. Tu je stvoreno mjesto glavnog inspektora za Aljukića. Stvara se fantomska organizaciona jedinica sa samo jednim ciljem, pozicija za Aljukića. Specijalnoj jedinici koja broji oko 70 službenika je po toj sistematizaciji bespotrebno pridodato još 37 službenika koji rade na obezbjeđenju objekata i čiji opis poslova nema ama baš nikakve veze sa poslovima specijalaca. Spaja se ne spojivio, sabiraju se kruške i jabuke .Ono što je prije 10 godina bilo ne spojivo, ne funkcionalno, nikakvo, pa je zato i ukinuto, sad je odjednom postalo obrnuto od toga. Ionako siromašni resursi, vozila, sredstva veze i sl. koja je koristila specijalna jedinica sada se dijele na dvije jedinice, a da se ne nabavljaju nova. Jedinica se usložnjava i po vertikalnoj i po horizontalnoj rukovodnoj strukturi i još više opterećuje, tako da pored pozicije komandanta koja nosi čin glavnog inspektora i koja je rezervisana za Aljukića, u jedinici za OBL se postavljaju još dva cina, komandir- viši inspektor i zamjenik komandira-inspektor.

Koliko je ova nerazumna i nepotrebna reorganizacija koštala budžet TK-a sam bog zna, jer kad unaprijedite samostalnog inpektora u glavnog, sada domino efektom ostaju upražnjene sve nize oficirske pozicije. Mozete zamisliti koja oprema bi se mogla uzeti za navedeni novac, posebno kada se uzme u obzir da je oprema MUP-a TK-a istrošena, otrcana, jednom riječju jadna.  Nagradno pitanje za premijera TK-a, šta mislite koliko je budžet TK-a koji je sve jadniji koštala ova sistematizacija koju su vam „podvalili”? Prema nekim procjenama ova lakrdija od sistematizacije je budžet TK-a koštala oko 800 000 KM na godišnjem nivou, a tačan iznos vrlo lako možete provjeriti.

Inače ta sistematizacija je rađena na sijelima, pijankama i tajnim večerama i radila se na način ne da bude efikasna, racionalna i funkcionalna,nego spram licnih potreba i interesa tako da niko u stvari ne zna kako ona trenutno uopšte izgleda. A osnovni cilj ove nerazumne sistematizacije je bio da se pored unaprijeđenja Aljukića, kako bi se ovaj mogao kandidovati za komesara, unaprijede i svi policijski službenici provjereni simpatizeri SDA kako bi se stvorila što glomaznija SDA glasačka mašinerija u MUP-u TK-a, što i nije neka nova stvar, jer su se i svi dosadašnji ministri uglavnom bavili glasačkim inžinjeringom.

Kako zamišljeno, tako učinjeno. Urađena, „podvaljena” i prihvaćena nova sistematizacija, a odmah zatim raspisan konkurs za čin glavnog inspektora putem unaprijeđenja. Pogodite ko je unaprijeđen? Naravno Aljukić uz pomoć već famoznog i sramnog intervjua kojim se inače u MUP-u sve šteli i koji vrijeđa inteligenciju ispod prosječno inteligentnog covjeka. Intervju je inače finalni korak u odabiru svega u MUP-u, od prijema u MUP novih radnika do cinovanja. Intervju sprovodi podmićena i od strane komesara marionete imenovana komisija, koja ocjenjuje sluzbenika tako što mu postave tri pitanja iz domena rada policije koja on izvlači na papirićima. Sluzbenik je obavezno sam ispred komisije bez svjedoka. Svaki clan komisije, a ima ih tri, na osnovu datih odgovora ocjenjuje službenika ocjenom 1 do 3, ali to ne govore odmah službeniku. Pravo je smješno što oni uopšte sprovode neko ispitivanje jer to nije svrha intervjua, i tu oni uopšte i ne slušaju sta kandidat odgovara, stvarno sve to izgleda jadno i tragikomično. Svrha je u ovom, da se uz pomoć intervjua na kraju balansira rang lista, jer matematicki gledajuci sa 9 poena ove komsije kandidat moze biti prvi na rang listi,a isto tako moze biti sa 3 poena i zadnji. Koja lakrdija da covjek ne povjeruje. I sto je najgore svi se oni sa samozadovoljnim osmjehom prave blesavi, kao da je to sve u redu i po propisima, a posebno su zadovoljni oni koji već unaprijed znaju da će biti unaprijeđeni.

I sada Aljukić ispunjava sve uslove, podoban, ima čin glavnog inspektora, a tri godine radnog iskustva mu nisu potrebne jer je to najnovijim izmjenama Zakona o policijskim službenicima ukinuto, tako da se može odmah kandidovati za komesara. S obzirom da prijedlog za komesara daje nezavisni odbor TK-a, sljedeća zamisao ministra Gutića je da se od strane nezavisnog odbora od 3 prijavljena kandidata za policijskog komesara predloze 2 koji su „zadovoljili” i to Fadil Šljivića (reda radi) i Samira Aljukića, a da se treći kandidat Zoran Teufilović iako je glavni inspektor već unaprijed od strane nezavisnog odbora diskfalikuje, ali zato mu treba podrška članova nezavisnog odbora.I dobio je podršku podmićivanjem i obećanjima da će u MUP zaposliti njihove bliske srodnike . I tako je i urađeno podmićeni članovi nezavisnog odbora su po diktatu Gutića proglasi debilom Zorana Teufilovića, odnosno da kako su ti bajni stručnjaci procjenili „ne zna zakon”, a glavni inspektor, smješno, i predložila Fadila Šljivića i Samira Aljukića za komesara. Inače taj nezavisni odbor je sve drugo samo nije nezavisan, Zijad Bečić je blizak prijatelj Samira Aljukića, najveća kvalifikacija Miličević Milenko, inače bivšeg službenik MUP-a TK-a je ta što je Srbin, a običavaoo je da mu jedan bošnjak ulizica za Bajram peče prase, jednom članu su obećali zaposiliti suprugu, drugom sina u MUP TK-a, šta su drugim nudili samo bog zna. Sve ovo gore je urađeno munjevitom i nevjerovatnom brzinom, tako da je recimo Aljukić danas unaprijeđen u čin glavnog inspektora, a već sutra se kandodovao za policijskog komesara. Sve je rađeno sa jasnim ciljem, redosljedom i tačnim tajmingom.

Nakon svega, da proslave „pošteno” odrađen posao napravljen je žestok dernek o trošku MUP-a TK-a na Zlaći, prisutni svi glavni akteri ove tragikomedije : Bego Gutić, Fadil Šljivić, Samir Aljukić, Nezavisni odbor i ostali. I tako bi Samir Aljukić zasigurno postao komesar, vijerni sluga Gutića.Njih dvojica bi bili Bog i batina u MUP-a TK-a. Ministar bi naravno preko njega kontrolisao kompletan uniformisani sastav MUP-a, što mu je i bio cilj. Jasno je da su izmjene Zakona o policijskim službenicima iz 2011. godine, i fantomska sistematizacija MUP-a TK-a usmjerene, ne da policija bude funkcionalnija,nego ka ciljanom favoriziranju pojedinaca za izbor komesara, kao i uvođenje u okvire zakona ministrovo „skakanje” iz policije u politiku i obrnuto. Smješno.To su i jasne indicije o umješanosti nezavisnog odbora u ove mutne radnje, jer su bili upoznati sa navedenim izmjenama Zakona o policijskim službenicima i njihovim već navedenim ciljem,a sve to su svjesno prećutali. Da stvar bude gora, vodeći se navedenim mutnim radnjama nezavisni odbor, iako je po broju poena na drugom mjestu iza Fadila Šljivića uporno za komesara favorizuje Aljukić Samira, zbog kojeg su rađene izmjene pojedinih odredbi Zakona da bi se uopšte mogao kandidovati za komesara. Taj tzv”nezavisni odbor” je kao trebao da obezbjedi da se politika ne mješa u rad uniformisanog dijela policije, i da komesar bude politički nepristrasna ličnost ,a oni su čitavo vrijeme svjesno djelovali u suprotnom smjeru.Uticaj politike sa ovakvim nezavisnim odborom na rad policije nažalost nije bio veći ni za vrijeme komunizma.  Sobzirom na sve navedeno, jasan je izvor tako žestokog protivljenja tzv. „nezavisnog odbora” izmjenama Zakona o policijskim službenicima koji želi da sprovede aktuelni ministar Amir Husić, jer su bijesni na propali „deal” sa Gutićem.

Žalosno je, ali MUP TK-a u organizacionom, materijalno-tehničkom i kadrovskom smislu nikada nije bio u gorem stanju. Aktuelni ministar pokušava nešto učiniti, ali su zbog dugogodišnjeg favoriziranja podobnih i poslušnih, a ne sposobnih, zdrave snage u MUP tako malobrojne, da trenutni ministar stvarno nema šanse da nešto izmjeni. A kako su navedena gospoda namjeravali sprovesti konkurs za prijem novih službenika u MUP TK-a koji je na svu sreću poništen ,podmićivanje, favoriziranje po rodbinskoj i stranačkoj liniji, još je nevjerovatnija priča, ali o tome drugi put.

Grupa časnih službenika MUP-a TK

(TIP/Foto: arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

23 komentara na Kako je bivši ministar Bego Gutić gradio SDA carstvo u MUP-u TK?!

 1. JB007

  20. 01. 2013. - 17:11

  Ipak je Bego smijenio komesara, počeo štititi policiju i specijanom odredu dao odriješene ruke, što se bar u Tuzli već počelo primjećivati.
  E ako je rješenje u Haary Potreru (Husiću) kojem je ovo prvi posao, onda smo mi stvarno dno, a izgleda da jesmo !

 2. flegma__

  20. 01. 2013. - 18:00

  hahaha, a da dojucerasnji  vozac ministra bude komesar nije dno???bruka ziva

 3. abuhamza

  20. 01. 2013. - 18:46

  Jest nam bistar ministar Husić i grupa “časnih službenika” od 2500 uposlenika MUP TK. Pa kakav je Zakon u MUP KS kada je se sa mjesta ministra FMUP Mevludin Halilović vratio u u čin samostalnog inspektora u MUP KS, a mandat poslije Željko Mijatović sa mjesta ministra MUP KS u čin glavnog inspektora, pa kako će se vratiti aktuelni ministar FMUP Predrag Kurteš i njegov savjetnik Dragan Mioković nakon isteka mandata u MUP KS.
  Hoće Husić svoga igrača za komesara pa da on provodi ono što je nečasno pa misli ako je on takav da su svi.
  P.S. Iskreno mislim da je on ovo poslao pismo navodeći se kao grupa časnih a svoje znanje i tvrdnje pokazao je u emisiji kada ga je Tomislav Ljubić morao učiti zakonitosti, poslovima i ljipom ponašanju.
  Čestitam Fahri Radončiću na izboru ministra

 4. abuhamza

  20. 01. 2013. - 18:48

  Jest mi žao Husića što mu se vidi kraj uvođenja anarhije u MUP TK. Nadam se aBd još koji dan

 5. Zagor Te-Nej

  20. 01. 2013. - 19:25

  Istina boli sve one koji su prozvani.Svaka čast hrabrim koji su ovo objavili, trebali su ranije.Na žalost u svim državnim ustanovama i firmama je ista situacija ali žalosno je da u MUP-u koji treba biti apolitičan na pozicijama stoje nesposobni i podobni mediokriteti.Ali tome je teško stati u kraj jer svima na vlasti u BiH ne treba sposobna ,profesionalna, opremljena i dobro plačena policija jer će ona kao takva biti neovisna i pronaći kriminal ovih na vlasti, tj. njihovih tajkuna i močnika.Samo kod nas i u sjevernoj koreji možeš biti šef policije i pripadnik partije.Smiješno i sramotno za uniformu.Zato i imamo svakodnevne pljačke, ubistva, narkomaniju. prostituciju i haos od države…

 6. ramo1

  21. 01. 2013. - 09:45

  Bego je policiju zaštitio a i nije samo Bego.. Da se samo mogu vidjeti njihivi kartoni kad su dobili posao u policiju …65-75 kg prosječna težina a poslije 10 godina ne mogu hodat ulicom i prosječna težina debelo preko 100 kg……Brzina ,spretnost ,sposobnost, ma ko to gleda.A plus nema sikirancije za poso ,sto manje rade manje će pogriješit a time im je i poso sigurniji,kafana stanica..
  A već je davno poznato da bez stranke nema ni imenovanja.Žalosno je to ali to je BIH realnost..

 7. nixson

  21. 01. 2013. - 11:46

  ha ha ha grupa časnih službenika u reziji Husića

 8. marantz

  21. 01. 2013. - 12:35

  Koliko god ja ne volio ni Begu ni SDA, i šta god on uradio, Husić mu, što se tiče obračuna sa šljamom untar a i van policije, nije ni do koljena.

 9. abuhamza

  21. 01. 2013. - 17:25

  Za ministra Mup i treba covjek iz neke od policijskih agencija koji je nekad radio na cesti i hapsio,  koristio policijska ovlastenja nebitno koja ga partija predlaze a ne kojekakve dvorske lude i cirkuske klovnove koji ce praviti razdor.

 10. Zagor Te-Nej

  21. 01. 2013. - 18:51

  A koga to Bego uhiti :lol:.Kad uhiti svog gazdu Kuku nek se javi 😆 banovicko-živinčki lobi

 11. abuhamza

  21. 01. 2013. - 19:01

  Neka kukica uhapse husic i skenderovic, u njihovim rukama je vlast  ako imaju osnov, niko ih ne sprecava

 12. Front_TZ

  21. 01. 2013. - 19:36

  Režimski portal ste

 13. Cipelko

  21. 01. 2013. - 20:04

  Grupa časnih službenika MUP-a TK (čitaj Amir Husić), nemogu da vjerujem da je ovoliko proziran. Ko god da je snjim popio kafu zadnjih par mjeseci zna da su ovo Husićeve riječi, jer sve ovo ponavlja kao papagaj. Nemogu SDA smisliti jer sam im zahaterio u ratu ali imali ovaj SBB ikog normalnog da predloži na mjesto ministra MUP TK.

 14. madbhboy

  22. 01. 2013. - 09:27

  Ma ovo je samo mali dio onog sto se desava u mup-u. Gdje su ovdje razne kurte koji su zavrsili instant fakultete.Nije Bego bio cvjecka(tenderi za nabavku automobila dnevnice za gledanje utakmica svojih sluzbenika u inostranstvu itd) kao ni prije njega ministar, a ni ovaj nije bog zna sta.Treba biti hrabar pa iznositi cinjenice onakve kakve su a ne braniti ove iz vlasti.Citavu strukturu mupa treba promijeniti i postaviti nove standarde za policijske sluzbenike.Ali i na ovom konkursu se opet pokazalo ko je sve primljen i cije su to zasluge.Nazalost nista od ove drzave sa ovakvim strankama.

 15. bina

  22. 01. 2013. - 10:48

  Ovo dešavanje je odraz onoga što je uvijek bilo u vlasti TK-a, samo je dokaz da su zakoni i dr. propisi ne sluze ničemu kada su močnici ili rukovodioci u pitanju. Mislim da razne Agencije, Odbori za žalbe su dim, kada neko krene u žalbenu proceduru za ostvarivanje prava. Pa sistematizacije u državnoj službi su sramotne, koje Ministarstvo pravde Kantona i ne čita, a objektivno šta može i učiniti kada se samo što ne stavi slika.

 16. JB007

  22. 01. 2013. - 14:22

  Ljudi, stvarno nema smisla, pa da mi je i Brat, Čuj prvi posao pa ministar ???
  Bego je prošao od pozornika do komandira policijske stanice, ma ne volim ga ali on je za mjesec šutnuo onog komesara a ovi se telili godinama. Nije Bego bio loš, a da ima boljih to je sigurno.

 17. cipelar

  23. 01. 2013. - 12:45

  Bez obzira na ideologiju, vjeru, naciju , pa čak i frizuru

  :) Dostojevski je jednom rekao: “Uništite moje želje, izbrišite moje ideale, pokažite mi nešto bolje i ja ću poći za vama.” Kvaziministar se bavi pitanjima stvaranja pogodne atmosfere za ispunjenje partijskih ciljeva i džaba priča o nekoj tobože neovisnosti, a do neki dan je bio partijski član. (čitaj trla baba lan da joj prođe dan). Ide dan za danom a on se bavi ispraznim, a ne konkretnim pitanjima. Da bi se došlo do vrha treba proći mnogo više, a njemu fali iskustvo i umijeće. Nema podršku OHR-a, a  ni vlade čiji je član u svojim namjerama. P.S.Kad komentarišem članak na vašem portalu onda je to moj stav, ali kad vi objavljujete u većoj dozi u odnosu na ostale medije članke o pojedincima i njihovim “aktivnostima” mislim da se to može nazvati propagandom pojedinaca.Da bi čovjek nepristrasno sudio o nekim ljudima on unaprijed treba da se odrekne izvjesnih već usvojenih pogleda i svakidašnje varke prema ljudima i predmetima koji nas okružuju.

 18. tuzlabosna

  23. 01. 2013. - 21:44

  ma o cemu vi pricate kakva policija, pa i ptice na grani znaju da su oni paravan za sve one koji se bave drogom,prostitucijom,reketom,……
  Policajac (SVAKI) se klanja tuzlanskom ološu.
  Pogledajte saobraćajce mašu,rukuju se,grle…. sa kriminalcima koji im se ispred nosa parkiraju na nepropisan način,voze motore bez kacige,….a nas obične građane kažnjavaju za neupaljeno svjetlo,….

 19. adem_aletic

  20. 02. 2013. - 11:06

  ja ne skrivam svoj identitet kao ovi gore koje kakvi,već javno podržajem gore navedeno pismo i volio bih da su i mene uvrstili kao potpisnika.nemate vi gore koji kritikujete minista Husića a pravdate Gutića,niti znanja o policiji niti moralnog prava da pišete tako nešto.ovo je tačno moje ime i prezime i policajac sam koji sve gore poznaje bolje od vas.stoga ako imate m… prestavte se i recite javno za bilo koju lošu radnju od ministra Husića,čovjek vas poziva da to i preko tv kažete a o radu i profesionalizmu Gutića ja bolje znam od svih vas jer sam mu ja bio vođa patrole i sve gore navedeno je tačno ali to je malo i pozivam swvakoga nek mi se javi preko fejzbuka pa da suočimo mišljenja a ja vam kažem da to gore navedeno pismo nema incijale ministra Husića jer isti je pametniji i mudriji od svih u zgradi MUP i neda prići ulizicama sebi.

 20. anonimustz

  20. 02. 2013. - 11:33

  U AMERICI JE ZAKON….BRZO VOZIS …ZAUSTAVE TE ..IZADJI IZ KOLA LEZI NA ASFALT RASIRI RUKE I NOGE…PA ONDA PRICAJ..A NE KO KOD NAS ODMA ZOVU KURTU..KURTA DE SREDI CEKA TE U KAFICU 2A 50 EURA..

 21. Crncuga

  12. 02. 2015. - 22:43

  Jbte koja sramota. Ko nas sve vodi. Pa nije taj Kukic Allah majku mu njegovu.

 22. allien

  21. 05. 2015. - 07:35

  pa stvarno je ovo sramota !

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.