Kako je bivši ministar Bego Gutić gradio SDA carstvo u MUP-u TK?!

20.01.2013 11:33
 

MUP TK u organizacionom, materijalno-tehničkom i kadrovskom smislu nikada nije bio u gorem stanju. Zbog dugogodišnjeg favoriziranja podobnih i poslušnih, a ne sposobnih, zdrave snage u MUP-u tako su malobrojne, da aktuelni ministar Amir Husić stvarno nema šanse da nešto izmjeni. Navedeno je ovo,  između ostalog, u pismu koje je stiglo na adresu redakcije TIP-a, a kojeg potpisuje ‘Grupa časnih službenika MUP-a TK’. Pismo objavljejemo u cjelosti….

Bego Gutić iz Banovića, dipl ing. geologije (1998) i diplomirani pravnik (2008). Danas je moderno da stranački kadrovi imaju po dva fakulteta. Čim neko ima dva fakulteta, taj je sigurno u nekoj stranci. Koliko vrijede ti fakulteti, to je već sasvim druga priča. Sa svršena dva fakulteta bio je samostalni inspektor u MUP-u TK-a, komandir policijske stanice Banovići. Sobzirom da je danas bitnije imati dobre veze, nego znanje sposobnost i dobre preporuke, Gutić je preko noći lobiranjem njegovog SDA jarana direktora RMU Banovići, Mirsada Kukića iz Banovića, inače bastiljona SDA stranke, preko noći postao Ministar unutrašnjih poslova TK-a iz reda SDA. Nevjerovatno, danas policajac koji mora po zakonu biti „politički nepristrasan”, sutra politički pristrasan ministar kojeg imenuje SDA i to na mjesto Ministra unutrašnjih poslova TK-a. Odmah po dolasku u MUP ministar se bacio na posao. Zadatak, izmjene Zakona o policijskim službenicima iz 2006. godine i njegovo prilagođavanje samom sebi.

Naime u Zakonu o policijskim službenicima TK-a iz 2006. godine u članu 38. stoji:

Član 38.
Nespojivost

(1) Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa njegovim službenim dužnostima, a posebno:
a) ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije;
b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje policijskog komesara;
c) ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;
d) ne može davati javne izjave niti na drugi način komentirati rad policijskog organa bez odobrenja policijskog komesara.
(2) Policijski službenik dat će ostavku kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar bilo kojeg tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.
(3) Po postavljenju za policijskog službenika, policijski službenik, u skladu sa ovim zakonom, daje sve informacije o funkcijama i djelatnostima koje obavlja on i članovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili članovi njegove uže porodice raspolažu. Članovi uže porodice, u smislu ovog zakona, su bračni ili vanbračni partner policijskog službenika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i štićenik, te dijete bračnog partnera (pastorak).
(4) Svi podaci iz ovog člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ne može biti nosilac javne funkcije itd.,a što je on preko noći postao, da bi izbjegao tu očitu kontradiktornost ovaj je član izmjenama iz 2011. godine izmjenjen na sljedeći način:

U članu 38. stav (1) tačka a), iza riječi “funkcije” dodaju se riječi “izuzev u slučajevima utvrđenim ovim zakonom”.

a to „utvrđeno ovim zakonom” znači dodavanje novog i član 38a. koji glasi:
„Član 38a.
(Policijski službenik imenovan na javnu funkciju u izvršnim organima sigurnosti)

(1) Policijskom službeniku imenovanom na javnu funkciju u izvršnim organima sigurnosti na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju od momenta izbora na javnu funkciju.
(2) Policijski službenik iz stava (1) ovog člana, vraća se u policijski organ najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što je njegova javna funkcija u izvršnom organu sigurnosti prestala, u isti čin koji je imao prije izbora na javnu funkciju”.

Ovim je na jedan bezobrazan način ministar ozakonio predhodno učinjenu nezakonitu radnju, i obezbjedio mogućnost da se nakon završetka svog političkog angažmana ponovo vrati u policijski organ na mjesto policijskog službenika, i opet preko noći postane politički „ne pristrasan”.

Kako je moguće da ovakva ličnost bude politički „NE PRISTRASNA”? Koja lakrdija. Danas policajac, sutra političar. Ovo nema nigdje na svijetu. Prava je sramota i prosto je nevjerovatno da na ovu izmjenu nije reagovao niko, i da je kao takva prihvaćena u skupštini TK-a. Očito je da su poslanici u Skupštini TK-a tako inteligentni da im se može svašta podvaliti. Još je sramotnije to što se ministar kada je razriješen dužnosti ministra, retroaktivnom primjenom izmjenjenog Zakona o policijskim službenicima ponovo vratio u MUP TK-a na mjesto komandira PS „Banovići”.

Međutim to nije kraj. Da bi imao punu kontrolu nad uniformisanim djelom policije bilo je neophodno da postavi policijskog komesara „marionetu”, koji će provoditi njegove političke ciljeve u MUP-u TK-a. To mu nije bio težak posao , te je smjenio već ranije kompromitovanog policijskog komesara MUP-a TK-a Nedima Mutapčića i kao privremeno riješenje imenovao za vršioca dužnosti policijskog komesara Fadila Šljivića, koji je bio pod njegovom apsolutnom kontrolom, i koji je u pravom smislu riječi bio „marioneta”.

Imenovanjem V.D. policijskog komesara Šljivića, Gutić je stvorio predpostavke da realizira nekoliko bitnih stvari. Šljivić je privremeno, a potrebno je trajno riješiti pitanje policijskog komesara, koji će biti prije svega osoba odana njemu i stranci SDA, preko kojeg bi u konačnici imao punu kontrolu nad uniformisanim djelom policije MUP-a TK-a. I pronađena je rješenje i osoba za tu funkciju u liku njegovog SDA jarana Aljukić Samira, samostalnog inspektora u MUP-u TK-a, dugogodišnjeg SDA kadra maskiranog u policijsku odoru. Vozač postratnog ministra MUP-a TPK-a iz reda SDA Hazima Rančića, sa munjevitim usponom u karijeri, inače svojstveno vozačima uticajnih ličnosti. Aljukić je podoban, ali to nije dovoljno, shodno Zakonu o policijskim službenicima iz 2006. godine u članu 59. stoji:

Član 59.
Uslovi za imenovanje policijskog komesara

(1) Kandidati za mjesto policijskog komesara moraju imati VII stepen školske spreme, čin glavnog inspektora ili viši čin i najmanje tri godine rada u tom činu.
(2) Pored uslova iz ovog zakona, kandidati za mjesto policijskog komesara moraju ispunjavati i druge uslove utvrđene zakonom i drugim propisima

Znači, da bi Aljukić, koji je po činu samostalni inspektor, mogao aplicirati na mjesto komesara neophodno je da ima čin glavnog inspektora i najmanje 3 godine radnog iskustva u tom činu. Ni to nije problem za Gutića da bi svog SDA jarana unaprijedio, pa će izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima iz 2011. godine promjeniti navedeni član u sljedeći .

Članu 59 stav (1) mijenja se i glasi:
“(1) Kandidat za mjesto policijskog komesara mora imati VII stepen stručne spreme i čin glavnog inspektora”.

Znači sada više nije potrebno radno iskustvo od 3 godine u činu glavnog inspektora, i ostaje još samo da se Aljukić unaprijedi u čin glavnog inspektora. I sada slijedi najzanimljiviji dio priče. U MUP-a TK-a nema upražnjenih mjesta za čin glavnog inspektora za unaprijeđenje Aljukića. Zadatak ministra je da stvori upražnjeno mjesto. Tada se čini jedna nevjerovatna stvar, uz pomoć marionete v.d. komesara Fadila Šljivića, zarad njegovog i ličnog i interesa jednog čovjeka mjenja se sistematizacija MUP-a, a dio te sistematizacije je stvaranje degenerične organizacione jedinice pod nazivom Jedinica policije za specijalnu podršku i obezbjeđenje ličnosti i objekata. Tu je stvoreno mjesto glavnog inspektora za Aljukića. Stvara se fantomska organizaciona jedinica sa samo jednim ciljem, pozicija za Aljukića. Specijalnoj jedinici koja broji oko 70 službenika je po toj sistematizaciji bespotrebno pridodato još 37 službenika koji rade na obezbjeđenju objekata i čiji opis poslova nema ama baš nikakve veze sa poslovima specijalaca. Spaja se ne spojivio, sabiraju se kruške i jabuke .Ono što je prije 10 godina bilo ne spojivo, ne funkcionalno, nikakvo, pa je zato i ukinuto, sad je odjednom postalo obrnuto od toga. Ionako siromašni resursi, vozila, sredstva veze i sl. koja je koristila specijalna jedinica sada se dijele na dvije jedinice, a da se ne nabavljaju nova. Jedinica se usložnjava i po vertikalnoj i po horizontalnoj rukovodnoj strukturi i još više opterećuje, tako da pored pozicije komandanta koja nosi čin glavnog inspektora i koja je rezervisana za Aljukića, u jedinici za OBL se postavljaju još dva cina, komandir- viši inspektor i zamjenik komandira-inspektor.

Koliko je ova nerazumna i nepotrebna reorganizacija koštala budžet TK-a sam bog zna, jer kad unaprijedite samostalnog inpektora u glavnog, sada domino efektom ostaju upražnjene sve nize oficirske pozicije. Mozete zamisliti koja oprema bi se mogla uzeti za navedeni novac, posebno kada se uzme u obzir da je oprema MUP-a TK-a istrošena, otrcana, jednom riječju jadna.  Nagradno pitanje za premijera TK-a, šta mislite koliko je budžet TK-a koji je sve jadniji koštala ova sistematizacija koju su vam „podvalili”? Prema nekim procjenama ova lakrdija od sistematizacije je budžet TK-a koštala oko 800 000 KM na godišnjem nivou, a tačan iznos vrlo lako možete provjeriti.

Inače ta sistematizacija je rađena na sijelima, pijankama i tajnim večerama i radila se na način ne da bude efikasna, racionalna i funkcionalna,nego spram licnih potreba i interesa tako da niko u stvari ne zna kako ona trenutno uopšte izgleda. A osnovni cilj ove nerazumne sistematizacije je bio da se pored unaprijeđenja Aljukića, kako bi se ovaj mogao kandidovati za komesara, unaprijede i svi policijski službenici provjereni simpatizeri SDA kako bi se stvorila što glomaznija SDA glasačka mašinerija u MUP-u TK-a, što i nije neka nova stvar, jer su se i svi dosadašnji ministri uglavnom bavili glasačkim inžinjeringom.

Kako zamišljeno, tako učinjeno. Urađena, „podvaljena” i prihvaćena nova sistematizacija, a odmah zatim raspisan konkurs za čin glavnog inspektora putem unaprijeđenja. Pogodite ko je unaprijeđen? Naravno Aljukić uz pomoć već famoznog i sramnog intervjua kojim se inače u MUP-u sve šteli i koji vrijeđa inteligenciju ispod prosječno inteligentnog covjeka. Intervju je inače finalni korak u odabiru svega u MUP-u, od prijema u MUP novih radnika do cinovanja. Intervju sprovodi podmićena i od strane komesara marionete imenovana komisija, koja ocjenjuje sluzbenika tako što mu postave tri pitanja iz domena rada policije koja on izvlači na papirićima. Sluzbenik je obavezno sam ispred komisije bez svjedoka. Svaki clan komisije, a ima ih tri, na osnovu datih odgovora ocjenjuje službenika ocjenom 1 do 3, ali to ne govore odmah službeniku. Pravo je smješno što oni uopšte sprovode neko ispitivanje jer to nije svrha intervjua, i tu oni uopšte i ne slušaju sta kandidat odgovara, stvarno sve to izgleda jadno i tragikomično. Svrha je u ovom, da se uz pomoć intervjua na kraju balansira rang lista, jer matematicki gledajuci sa 9 poena ove komsije kandidat moze biti prvi na rang listi,a isto tako moze biti sa 3 poena i zadnji. Koja lakrdija da covjek ne povjeruje. I sto je najgore svi se oni sa samozadovoljnim osmjehom prave blesavi, kao da je to sve u redu i po propisima, a posebno su zadovoljni oni koji već unaprijed znaju da će biti unaprijeđeni.

I sada Aljukić ispunjava sve uslove, podoban, ima čin glavnog inspektora, a tri godine radnog iskustva mu nisu potrebne jer je to najnovijim izmjenama Zakona o policijskim službenicima ukinuto, tako da se može odmah kandidovati za komesara. S obzirom da prijedlog za komesara daje nezavisni odbor TK-a, sljedeća zamisao ministra Gutića je da se od strane nezavisnog odbora od 3 prijavljena kandidata za policijskog komesara predloze 2 koji su „zadovoljili” i to Fadil Šljivića (reda radi) i Samira Aljukića, a da se treći kandidat Zoran Teufilović iako je glavni inspektor već unaprijed od strane nezavisnog odbora diskfalikuje, ali zato mu treba podrška članova nezavisnog odbora.I dobio je podršku podmićivanjem i obećanjima da će u MUP zaposliti njihove bliske srodnike . I tako je i urađeno podmićeni članovi nezavisnog odbora su po diktatu Gutića proglasi debilom Zorana Teufilovića, odnosno da kako su ti bajni stručnjaci procjenili „ne zna zakon”, a glavni inspektor, smješno, i predložila Fadila Šljivića i Samira Aljukića za komesara. Inače taj nezavisni odbor je sve drugo samo nije nezavisan, Zijad Bečić je blizak prijatelj Samira Aljukića, najveća kvalifikacija Miličević Milenko, inače bivšeg službenik MUP-a TK-a je ta što je Srbin, a običavaoo je da mu jedan bošnjak ulizica za Bajram peče prase, jednom članu su obećali zaposiliti suprugu, drugom sina u MUP TK-a, šta su drugim nudili samo bog zna. Sve ovo gore je urađeno munjevitom i nevjerovatnom brzinom, tako da je recimo Aljukić danas unaprijeđen u čin glavnog inspektora, a već sutra se kandodovao za policijskog komesara. Sve je rađeno sa jasnim ciljem, redosljedom i tačnim tajmingom.

Nakon svega, da proslave „pošteno” odrađen posao napravljen je žestok dernek o trošku MUP-a TK-a na Zlaći, prisutni svi glavni akteri ove tragikomedije : Bego Gutić, Fadil Šljivić, Samir Aljukić, Nezavisni odbor i ostali. I tako bi Samir Aljukić zasigurno postao komesar, vijerni sluga Gutića.Njih dvojica bi bili Bog i batina u MUP-a TK-a. Ministar bi naravno preko njega kontrolisao kompletan uniformisani sastav MUP-a, što mu je i bio cilj. Jasno je da su izmjene Zakona o policijskim službenicima iz 2011. godine, i fantomska sistematizacija MUP-a TK-a usmjerene, ne da policija bude funkcionalnija,nego ka ciljanom favoriziranju pojedinaca za izbor komesara, kao i uvođenje u okvire zakona ministrovo „skakanje” iz policije u politiku i obrnuto. Smješno.To su i jasne indicije o umješanosti nezavisnog odbora u ove mutne radnje, jer su bili upoznati sa navedenim izmjenama Zakona o policijskim službenicima i njihovim već navedenim ciljem,a sve to su svjesno prećutali. Da stvar bude gora, vodeći se navedenim mutnim radnjama nezavisni odbor, iako je po broju poena na drugom mjestu iza Fadila Šljivića uporno za komesara favorizuje Aljukić Samira, zbog kojeg su rađene izmjene pojedinih odredbi Zakona da bi se uopšte mogao kandidovati za komesara. Taj tzv”nezavisni odbor” je kao trebao da obezbjedi da se politika ne mješa u rad uniformisanog dijela policije, i da komesar bude politički nepristrasna ličnost ,a oni su čitavo vrijeme svjesno djelovali u suprotnom smjeru.Uticaj politike sa ovakvim nezavisnim odborom na rad policije nažalost nije bio veći ni za vrijeme komunizma.  Sobzirom na sve navedeno, jasan je izvor tako žestokog protivljenja tzv. „nezavisnog odbora” izmjenama Zakona o policijskim službenicima koji želi da sprovede aktuelni ministar Amir Husić, jer su bijesni na propali „deal” sa Gutićem.

Žalosno je, ali MUP TK-a u organizacionom, materijalno-tehničkom i kadrovskom smislu nikada nije bio u gorem stanju. Aktuelni ministar pokušava nešto učiniti, ali su zbog dugogodišnjeg favoriziranja podobnih i poslušnih, a ne sposobnih, zdrave snage u MUP tako malobrojne, da trenutni ministar stvarno nema šanse da nešto izmjeni. A kako su navedena gospoda namjeravali sprovesti konkurs za prijem novih službenika u MUP TK-a koji je na svu sreću poništen ,podmićivanje, favoriziranje po rodbinskoj i stranačkoj liniji, još je nevjerovatnija priča, ali o tome drugi put.

Grupa časnih službenika MUP-a TK

(TIP/Foto: arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.